Algemene informatie

ICT

Geen enkele school kan meer zonder het gebruik van de computer. Lesmethodes stemmen hun materiaal hier ook meer en meer op af.
In onze groepen werken kinderen met chromebooks. Er wordt lesstof geoefend, informatie gezocht en er worden presentaties en werkstukken voorbereid. 
In elke groep hangt een digitaal schoolbord. De leerkrachten kunnen hier uitleg op geven, maar ook aanvullende informatie laten zien. Ook klassikale oefeningen kunnen op interactieve wijze gedaan worden op het bord. Lesmethoden spelen ook in op het gebruik van het digibord en lesboeken zijn nu ook digitaal op het bord te bekijken, waardoor je de som net als in het boek kan tonen en hier uitleg bij kunt geven.
Veel mededelingen gaan bij ons via de E-mail en het digitale communicatiesysteem Social Schools. Via het laatste systeem verspreiden wij foto's.
Ook de website speelt een rol bij de informatievoorziening naar buiten toe. Wij streven ernaar deze altijd zo up-to-date mogelijk te houden.

AVG

AVG

De AVG is van toepassing wanneer er sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Als er geen persoonsgegevens verwerkt worden is de AVG dan ook niet van toepassing. Verwerking gaat om alle handelingen die te maken hebben met persoonsgegevens. Verwerking is dus ook een breed begrip. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om: verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bewerken, publiceren, opvragen en doorsturen van persoonsgegevens. 
Soms wordt beweerd dat de AVG alleen van toepassing is op geautomatiseerde verwerking. Hierdoor zou de AVG lang niet altijd van toepassing zijn, omdat binnen het onderwijs een aantal administratieprocessen ook nog op papier worden uitgevoerd. De AVG is bijna altijd van toepassing, omdat in het onderwijs al snel “iets” digitaal wordt ingevoerd is er al spoedig sprake van gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking.

Binnen Florente basisscholen doen we onze uiterste best om zo verantwoord mogelijk om te gaan met alle gegevens die wij verwerken. 

 

Het is een vereiste vanuit de AVG dat de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming breed beschikbaar zijn in de organisatie.

Deze contactgegevens kunt u vinden op: 

https://florentebasisscholen.nl/over-florente/avg

 

 

Interne en Externe vertrouwenspersoon/Klachtenprocedure

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Voor de eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders kunt u ook contact opnemen met de interne contactpersonen: 

Ellen Klomp, e.klomp@kcdemeerstroom.nl en Martin Veling, m.veling@kcdemeerstroom.nl

Zie voor meer informatie over de externe contactpersoon en klachtenregeling de schoolgids of https://www.florentebasisscholen.nl/ouders/klachtenregeling