Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.


Bevoegdheid MR

De MR is bevoegd om alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken en daarover aan het bestuur en/of de directie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Voor bepaalde besluiten van het bestuur/of de directie is instemming of advies van de MR nodig. De MR werkt volgens een medezeggenschapsreglement en vergadert gemiddeld één keer per acht weken.

De taak van de MR

 • Het behartigen van de belangen van de achterban: de kinderen, de ouders en het personeel.
 • Het meedenken over de organisatie, huisvesting en het beleid van de school en het te geven
  onderwijs.

In de loop van elk schooljaar krijgt de MR te maken met verschillende onderwerpen. Sommige daarvan keren jaarlijks terug, andere zijn incidenteel en niet te voorspellen. De MR behandelt onderwerpen als:

 • het school- en jaarplan
 • begrotingen
 • de vacaturevervullingen
 • het vakantie- en studiedagenrooster
 • uitslagen van de Cito-scores
 • de veiligheid in en rondom de school
 • enquêtes onder ouders

In de notulen zijn de afspraken/stand van zaken terug te vinden.  De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de data van de vergaderingen staan in de kalender. In principe vergadert de MR één keer in de twee maanden, om 19.30 uur op school. Voor meer informatie kunt u de leden van de MR altijd benaderen. Emailadres: mr@kcdemeerstroom.nl

 

Florente Basisscholen heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten teamleden en ouders van de scholen die onder het bestuur van de Stichting Florente basisscholen vallen.


Leden van de medezeggenschapsraad

Namens de ouders:
Michael Meijer Cluwen, vader Nova (voorzitter)

Erik Welter, vader Max en Fenne

Namens het team:
Inge Umans
Karin Lampen